logo-czern-zielen

11.01.2023 - OPOLE LUB ONLINE

ZAPISZ SIĘ > wybierz formę uczestnictwa

11.01.23 r. (śr) godz. 09:00-14:00

11.01.23 r. (śr) godz. 09:00-14:00

Brak miejsc!

11.01.23 r. (śr) godz. 14:00-16:00

Brak miejsc!

Profilaktyka połączeń

sekcja2

Aktualnie mamy do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego młodych ludzi. Czas oczekiwania na specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego czasem czyni tę pomoc zupełnie niedostępną. Obserwujemy, również ciągły wzrost liczby prób samobójczych.
Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie. Obserwujemy i doświadczamy kryzysów (pandemia, kryzys wojenny i związany z nim, kryzys uchodźczy, trudności gospodarcze, etc.), które mają bezpośrednie przełożenie na zdrowie psychiczne ludzi. Nie możemy przewidzieć, co się wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy, ale możemy wspierać odporność psychiczną.

 

“Profilaktyka połączeń” to pomysł na zintegrowane działania w zakresie profilaktyki. Uważamy, że dopiero współpraca nauczycieli, rodziców i specjalistów może dać szansę na wyjście z obecnego kryzysu zdrowia psychicznego młodych ludzi.

 

Chcemy mądrze reagować na tę sytuację, dlatego organizujemy konferencję, w trakcie której zamierzamy dostarczyć nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pracującym w szkole konkretne narzędzia służące do budowania odporności psychicznej młodych ludzi niezależnie od okoliczności, z którymi przyjdzie im się mierzyć.

 

W sposób szczególny naszą konferencję kierujemy do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów, a także innych osób pracujących z młodzieżą, które:

są zaniepokojone aktualną kondycją psychiczną młodych ludzi oraz rosnącą liczbą samobójstw w tej grupie,

są zaniepokojone problemami młodzieży w relacjach rówieśniczych, zwłaszcza w kontekście niewystarczających kompetencji do budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych,

obserwują skutki nadmiernego korzystania z technologii cyfrowych m.in. osłabienia więzi międzyludzkich,

chcą się dowiedzieć, co konkretnie buduje odporność psychiczną młodych ludzi i pomaga im radzić sobie z różnymi kryzysami,

chcą wymienić się z innymi swoimi doświadczeniami i wyzwaniami, którym stawiają na co dzień czoła w pracy z młodzieżą.

Uczestnicy konferencji otrzymają:

wskazówki praktyczne dotyczące oceny zachowań ryzykownych wśród młodzieży w zakresie uzależnień od substancji i zachowań

scenariusz lekcji wychowawczej na temat życiowych, ważnych pytań młodzieży

scenariusz lekcji wychowawczej na temat dbania o granice w relacjach rówieśniczych

lista nowych publikacji rozwijających temat poruszania życiowych pytań młodzieży, dbania o granice w relacjach między ludźmi oraz pracy z emocjami

zaświadczenie i certyfikat o uczestnictwie

Data:
11.01.2023 r.

Godziny:
09:00-14:00 – Konferencja
14:00-16:00 – Warsztaty

Miejsce:
Sala Orła Białego, Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego

(ul. Piastowska 14, 48-082 Opole)

prelegenci1
Dr Wiesław Poleszak
Psycholog

Autor podręcznika i współautor programu profilaktycznego „Dobry Temat”. Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie; wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim. Do października 2021 roku pełnił funkcję wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl).

strzalka2
Dr n.med. Aleksandra Lewandowska
Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji. Dydaktyk. Kierownik naukowy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Lekarz praktyk, dla którego praca jest jednocześnie pasją. Pracuje z pacjentami w lecznictwie zamkniętym, ambulatoryjnym i w opiece środowiskowej. Koordynator medyczny Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci, Oddziału Psychiatrycznego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin, Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej Środowiskowej, Programu Koordynowanej Opieki dla Dzieci i Młodzieży z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi. Członek zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Wiceprzewodnicząca Rady do spraw Zdrowia Psychicznego. Członek Rady Eksperckiej projektu „Zdrowe Życie”.

strzalka2
Dr Przemysław Zdybek
Psycholog

Adiunkt w Katedrze Psychologii Ogólnej i Pracy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych i książek. Jako naukowiec zajmuje się negatywnymi zjawiskami społecznymi takimi jak uzależnienia, agresja, lęk, konsekwencje COVID – 19. Ponadto jest psychologiem praktykiem, psychoterapeutą oraz specjalistą psychoterapii uzależnień.

strzalka2
Grzegorz Dzwonkowski
Pedagog specjalny

Pedagog specjalny (resocjalizacja i oligofrenopedagogika), socjoterapeuta. Od 2000 roku pracuje w zakładzie poprawczym zajmował stanowiska wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkół oraz dyrektora zakładu. W roku 2011 ukończył Studia Podyplomowe „Akademia Mediatora” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Oddział we Wrocławiu. Prowadzi Wrocławski Ośrodek Mediacji i Edukacji. Jego nazwisko jest wpisane na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W 2022 roku ukończył Szkołę Trenerów „Sieć” we Wrocławiu rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu propagowania idei mediacji i psychoedukacji. Szczęśliwy mąż i ojciec.

strzalka2
Natalia Skrocka

Filolog języka polskiego, pedagog, psychoterapeuta integratywny. Nauczyciel dyplomowany. W latach 2011-2022 pracowała w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu oraz w Publicznym Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznym w Opolu na stanowisku pedagoga szkolnego. Obecnie jest konsultantem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu oraz psychoterapeutą w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Krapkowicach. Wykształcenie zawodowe zdobywała na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Opolskim. Pracuje indywidualnie oraz warsztatowo z młodzieżą i młodymi dorosłymi. W pracy terapeutycznej szczególnie interesuje się zagadnieniami dotyczącymi genogramu i traumy pokoleniowej, pracy z ciałem oraz szeroko rozumianej tematyki zaburzeń emocjonalnych okresu dorastania.

Współpracuje z nauczycielami na wszystkich szczeblach awansu zawodowego w ich codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej, poszukując możliwości holistycznego wsparcia uczniów z problemami szkolnymi, zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi. Posiada doświadczenie we współpracy z rodzicami, którzy przeżywają trudności wychowawcze z dziećmi w wieku dorastania. Organizuje spotkania nauczycieli i rodziców, mające na celu wypracowanie spójnych metod pracy z młodym człowiekiem i wspieranie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią. Prowadzi Forum Psychologów i Pedagogów Szkolnych w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, budując wraz ze specjalistami szkolnymi przestrzeń spotkania, rozwoju i superwizji.

strzalka2
Tomasz Jarczok

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Na co dzień pracuje z młodzieżą i ich rodzicami w Poradni Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Opolu. Współprowadzi dwie grupy psychoterapeutyczne dla młodzieży borykającej się ze stanami lękowymi, depresją, samookaleczaniem. Od 8 lat współpracuje z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapeutycznymi na terenie województwa opolskiego. Twórca i realizator programów profilaktycznych, warsztatów rozwoju kompetencji życiowych. Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Fred goes Net. Pracuje w duchu dialogu motywującego.

strzalka2
Bartosz Kehl

Bartosz Kehl, pedagog, zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat profilaktyki opartej na naukowych podstawach, upowszechnianiem programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Jest trenerem kilku rekomendowanych programów profilaktycznych. Od roku 2014 pracuje w Dziale Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w latach 2020-2021 pełnił w nim funkcję kierownika. W roku 2022 objął funkcję kierownika Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, instytucji powstałej w wyniku połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczęśliwy mąż i ojciec.

strzalka2
program1

11 Stycznia 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Data:

11.01.2023 godz. 9:00-14:00 || 14:00-16:00

 

Miejsce:

Sala Orła Białego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

Piastowska 14, Opole

8:00 – 9:00 |

Rejestracja uczestników

 

9.00 – 9.10 |
Przywitanie uczestników konferencji

 

I SEGMENT – czynniki chroniące zdrowie psychiczne młodego człowieka w codziennej pracy wychowawcy i nauczyciela

 

9.10-9:40 |
Wsparcie dzieci i młodzieży w kontekście problemów ze zdrowiem psychicznym. Młodzi poszukują odpowiedzi na życiowe pytania (prelekcja)
dr Wiesław Poleszak prof. Lubelskiej Akademii WSEI

 

9:40-10:00 |
Rodzina w procesie psychoterapii na przykładzie pracy w Poradni Dzieci i Młodzieży przy ulicy Głogowskiej w Opolu (prelekcja)
Tomasz Jarczok – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu

 

10:00-10:30 |

1) Raport z badania potrzeb dotyczących działań profilaktycznych pracowników szkół na różnym etapie kształcenia
2) Uzależnienie. Jedno czy wiele? (prelekcja)
dr Przemysław Zdybek

 

10:30-10:50 |
Przerwa


II SEGMENT – Praktyka profilaktyki

 

10:50-11:10 |
Budowanie dobrego klimatu w szkole na przykładzie programu “Szkoła promująca zdrowie” (prelekcja)
V. Todorovska-Sokołowska i B. Jodczyk – Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

11:10-11:55 |
Jak budować i chronić poczucie własnej wartości młodych oraz ich rodziców i nauczycieli? (panel dyskusyjny)

 

11:55-12:15 |

Przerwa

 

12:15-12:35 |

Superwizja w edukacji (prelekcja)

Natalia Skrocka


12:35-13:05
|

Uważność w relacji z dzieckiem i nastolatkiem – recepta dla Wszystkich (prelekcja)

dr n. med. Aleksandra Lewandowska

III SEGMENT – Wypracowywanie praktycznych rozwiązań

13:05-14:00 |
Przerwa obiadowa dla osób uczestniczących w warsztatach

14.00-15:50 |

Warsztaty praktyczne (obowiązują zapisy)

1) Problemy szkoły w obszarze profilaktyki – wymiana doświadczeń
i potrzeb (spotkanie dla dyrektorów – dwie grupy) ul. Piastowska 14

2) Jak budować klimat współpracy w szkole pod kątem realizacji działań z zakresu profilaktyki? – wymiana doświadczeń i potrzeb (spotkanie dla nauczycieli i wychowawców) ul. Damrota 1, s. 106

3) Współpraca rodziców i szkoły w obszarze profilaktyki – wymiana doświadczeń i potrzeb (spotkanie dla rodziców)

ul. Damrota 1, s. 105

15:50-16:00 |
Zakończenie całego wydarzenia

PATRONAT HONOROWY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - ANDRZEJ BUŁA
KOMITET HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
PRZYJACIELE FUNDACJI
ORGANIZATOR

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

TRANSMISJA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PROFILAKTYKI I ZDROWIA PSYCHICZNEGO MŁODZIEŻY

kontakt_rejestracja1
konferencja@dobrytemat.org